! یک عمر دويديم و به کويت نرسيديم ... دل از تو شکستيم ولی دل نبريديم ... روی تو گل انداخت ز شرم گنه ما ... ما از گل روی تو خجالت نکشيديم ... خال لب تو دانه ي ما بود و صد افسوس ... اندر طلب دانه به هر دام پريديم ... رفتيم و دويديم همه عمر و نگفتيم ... دنبال که رفتيم به سوی که دويديم ... تو سينه ي صد چاک ز ما خواستی و ما ... حتی ز فراق تو گريبان ندريديم ... بوديم سرافراز به مهر تو هماره ... هر چند ز بار گنه خويش خميديم
کوچه خلوت انتظار

شب فراق که داند که تا سحر چندست   ؟!!!

آنک      طوفانزده دریا       آونگ وار       بر ساحل دلم           نا صبور 

 

اینک    ژرفنای آسمان    بی دریچه     هنگامه ی شب     رخوت وار  

 

راستی   ای تمام بود فلق     بر نگین انگشتری ات نشسته !

 

آسمان امید    مشعل آویخته     خورشید ندیده 

   

                                 شود تا سپیده بماند   تا تو بیایی ؟

 

چه خیالی باشد ؟!

 

اگرخیال       کهسار دور      و راه ناجور که

                                 سفر دراز نباشد به پای طالب دوست     

باید ...

بلی فروخته    باید  سر به دار

خریده   هم  موی یار  زکوی اغیار  

و گرنه صفای خاطر تو        در کجای کویر ای کاش هایم ، سبز شود ؟

ای داد !

 می دانم بی دریغ فرسنگ های جدایی     

  

          ریزه کلام های سنگی               نه پر نمی شود .....

چه خیالی ! 

کو نقش هایی که بر لوح یادم از تو بسته بودم 

 

 ای یار نگو که ما را          ما را خیال برداشته است ؟

کو رقعه های مکتوم     بر صخره های سبزینه    تراش خورده  ؟!!

 پاسخ        تنها همین جمله       

                    

             عمر کوتاه و هجران دراز رقم خورده است  ؟!

 

راستی   صاحب زمام !   تیزروان زمان را   

  

             شود که سواران هی نکنند   تا تو بیایی ؟

من که خوب می دانم !

اندک سرگردانی مجنون را هم    ای خوب تر از لیلی !   

                                                    سرگرانی نمی کنی  .....

 

به همین امید امروز ردپای تشعشع ات را بر سیمای هستی می کاویم !

 

باشد که فردا پای بر چشم مان گذاری و نوربارن شویم ....

 

زود باشد !

 

 نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم ؟   که به روی دوست ماند که برافکند نقابی

         انّهُم یَرَونَه بَعیدا و نَریهُ قَریبا

                 

صحبت جانانه ام ببخش

Copyright © 2006. All rights reserved
Template designed by : En.Abbasi

 :بازدید کننده ها
 :آمار وبلاگ